தமிழ் -காரி யின் அர்த்தம்

-காரி

இடைச்சொல்

 • 1

  செய்பவள், உரியவள், உடையவள், தொடர்புடையவள், சார்ந்தவள் முதலிய பொருள்களில் ஒரு பெயர்ச்சொல்லோடு இணைந்து மற்றொரு பெயர்ச் சொல்லை உருவாக்கப் பயன்படும் இடைச்சொல்.

  ‘வேலைக்காரி’
  ‘பொறாமைக்காரி’
  ‘கடைக்காரி’
  ‘மதுரைக்காரி’

 • 2

  பெண்ணுக்கு உரிய சில உறவுமுறைச் சொற்களோடு இணைந்து, அவரை அலட்சியமாகக் குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படும் இடைச்சொல்.

  ‘உன் அக்காக்காரிதான் இதைச் சொன்னாள்!’
  ‘அவள் அத்தைக்காரிக்கு வாய் கொஞ்சம் நீளம்’