பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. அச்சு
  2. பட்டியல் சாதி
  3. உறுதி
  4. கொத்து
  5. ஒலியனியல்