பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. சீரிய
  2. திரை
  3. வர்ணனை
  4. பார்
  5. பாதிரியார்