பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. கிளித்தட்டு
  2. நிலை
  3. நாண்
  4. என்ற
  5. துரோகம்