பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. தேவர்
  2. சிறப்பு
  3. இறை
  4. கொட்டன்
  5. ஜனரஞ்சகம்