பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. போர்த்து
  2. ஆணவம்
  3. வேர்ச்சொல்
  4. அமைதி
  5. மதுரம்