பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. வெளிச்சம்
  2. வாக்கியம்
  3. மோனம்
  4. உளை
  5. வா