பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. முத்தமிழ்
  2. பாக்கியம்
  3. சிக்கனம்
  4. பாராட்டு
  5. பூவை