பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. குதி
  2. அங்காடி
  3. உள்ளீடு
  4. சோரம்
  5. திருமதி