பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. நூல்
  2. வாழ்த்து
  3. கீர்த்தி
  4. அடி
  5. வளர்ச்சி