பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. ஒருமை
  2. கொல்லை
  3. வஸ்து
  4. கடல்
  5. பதற்றம்