பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. சேவை
  2. பவுன்
  3. தணல்
  4. பெட்டி
  5. மானியம்