பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. தந்தை
  2. சலனம்
  3. பை
  4. யுகம்
  5. சாமி