பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. அவை
  2. தற்குறி
  3. நீலப்படம்
  4. உச்சி
  5. நயம்