பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. அர்த்தம்
  2. கண்ணாடி
  3. இணை
  4. புகைப்படம்
  5. அகராதி