பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. சட்டம்
  2. நீலப்படம்
  3. கடவது
  4. கணக்கு
  5. கிடாரங்காய்