பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. பாதுகை
  2. அல்
  3. முனை
  4. நீர்
  5. அனுகூலம்