பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. மறை
  2. புவனம்
  3. பத்திரம்
  4. சொற்களஞ்சியம்
  5. சீர்