பிரபலமாகும் சொற்கள்

  1. பரம்பரை
  2. ரத்தினம்
  3. சாரார்
  4. செயல்பாடு
  5. நீவு