தமிழ் செமி யின் அர்த்தம்

செமி

வினைச்சொல்செமிக்க, செமித்து

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு

    காண்க: செரி