தமிழ் தற்போது யின் அர்த்தம்

தற்போது

வினையடை

  • 1

    (நிகழ்காலத்தின்) இந்தக் கட்டத்தில்; (ஒன்றைச் சொல்கிற, செய்கிற) இந்த நேரத்தில்; இப்போது.

    ‘தற்போது என்னிடம் பணம் இல்லை’
    ‘தற்போது அவர் எங்கு வேலை பார்க்கிறார்?’
    ‘அந்தப் பிரச்சினையைத் தற்போது எழுப்பத் தேவை இல்லை’