தமிழ் மூக்குமுட்ட யின் அர்த்தம்

மூக்குமுட்ட

வினையடை

பேச்சு வழக்கு