தமிழ் அங்கக யின் அர்த்தம்

அங்கக

பெயரடை

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    கரிமப் பொருள்களை அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும்.

    ‘அங்கக உரங்கள்’
    ‘அங்கக வேதியியல்’