தமிழ் அச்சு யின் அர்த்தம்

அச்சு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (நூல் முதலியன) அச்சிடுவதற்கான (பெரும்பாலும் உலோகத்தால் செய்த) எழுத்து, எண் முதலியன.

  ‘அச்சகத்துக்குப் புதிய அச்சுகள் வாங்கப்பட்டன’

 • 2

  அச்சிடுதல்.

  ‘அச்சுக்குக் கொடுப்பதற்கு முன் திருத்தங்கள் செய்துவிடு’

 • 3

  அச்சிடப்பட்ட வடிவம்/அச்சிடப்பட்ட முறை.

  ‘கதையை அச்சில் படிக்கும்போது வேறு மாதிரி எழுதியிருக்கலாம் என்று தோன்றும்’
  ‘அச்சு அழகாக இருக்கிறது’

 • 4

  (‘அச்சில்’ என்ற வடிவம் மட்டும்) அச்சிடப்படும் நிலை/அச்சிடப்பட்டு விற்பனைக்குக் கிடைக்கும் நிலை.

  ‘இவருடைய அடுத்த நாவல் அச்சில் இருக்கிறது. அடுத்த மாதம் வெளியாகும்’
  ‘என்னுடைய நூல்களில் பாதிக்கு மேல் அச்சில் இல்லை’

 • 5

  (பொருள்களை ஒன்றுபோல் தயாரிப்பதற்கான) வார்ப்படம்.

  ‘அச்சில் வார்த்துச் செய்த வெண்கலச் சிலைகள்’

 • 6

  தோற்றத்தில் ஒத்த தன்மை; சாயல்.

  ‘தாயும் மகளும் ஒரே அச்சு’

 • 7

  குழல் போன்ற பகுதியின் அடியில் பொருந்தக்கூடிய துளையிட்ட தகட்டை உடையதும் அந்தப் பகுதியினுள் அடைத்த மாவை ஒரே சீராகப் பிழிவதற்குக் கட்டையை அல்லது உலோகத் தண்டை உடையதுமான சாதனம்/அந்தச் சாதனத்தின் அடியில் பொருத்தும், துளையிட்ட வட்ட வடிவத் தகடு.

தமிழ் அச்சு யின் அர்த்தம்

அச்சு

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  வாகனத்தின் இரு சக்கரங்களின் மையத்தில் செல்லும் இரும்புத் தண்டு.

 • 2

  (தறியில்) பாவு செல்வதற்கு மட்டும் இடைவெளி கொண்டதாக அமைக்கப்பட்ட, மெல்லிய கம்பிகளின் நெருக்கமான தொகுப்பு.

 • 3

  கணிதம்
  வரைபடத்தில் கிடைமட்டமாகவோ செங்குத்தாகவோ இருக்கும் கோடு.

  ‘மாதங்களைப் படுகிடை அச்சிலும் மழையின் அளவுகளைச் செங்குத்து அச்சிலும் குறிக்கவும்’

 • 4

  உருண்டை வடிவத்தில் இருக்கும் கோள் போன்றவற்றின் நடுவில் செல்வதாகக் கொள்ளப்படும் கற்பனைக்கோடு.

  ‘பூமியைப் போல செவ்வாய் கிரகத்தின் அச்சும் சாய்வாக அமைந்திருக்கிறது’

 • 5

  உயிரியல்
  மலரின் மையமாகவும் அதனை இரண்டாகப் பிரிப்பதாகவும் கொள்ளப்படும் கற்பனைக் கோடு.