தமிழ் அசூயை யின் அர்த்தம்

அசூயை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பொறாமை.

    ‘சொந்த அக்காவின் மீதே உனக்கு அசூயையா?’