தமிழ் அட்டாவதானி யின் அர்த்தம்

அட்டாவதானி

பெயர்ச்சொல்