தமிழ் அடித்துச்செல் யின் அர்த்தம்

அடித்துச்செல்

வினைச்சொல்