தமிழ் அடிப்புக் கூலி யின் அர்த்தம்

அடிப்புக் கூலி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு கதிர் அடிப்பதற்காகத் தரப்படும் கூலி.