தமிழ் அடிமண்டி யின் அர்த்தம்

அடிமண்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு