தமிழ் அடுக்குமல்லி யின் அர்த்தம்

அடுக்குமல்லி

(அடுக்குமல்லிகை)

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    இரண்டு வரிசை இதழ்களைக் கொண்ட ஒரு வகை மல்லிகைப் பூ/அந்தப் பூப் பூக்கும் செடி.