தமிழ் அன்னியமாதல் யின் அர்த்தம்

அன்னியமாதல்

பெயர்ச்சொல்