தமிழ் அப்பாடி யின் அர்த்தம்

அப்பாடி

இடைச்சொல்

பேச்சு வழக்கு