தமிழ் அம்மணம் பேசு யின் அர்த்தம்

அம்மணம் பேசு

வினைச்சொல்பேச, பேசி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அசிங்கமாகவும் ஆபாசமாகவும் பேசுதல்.