தமிழ் அம்முதலாக யின் அர்த்தம்

அம்முதலாக

வினையடை

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மேக) மூட்டமாக.

    ‘மேகம் அம்முதலாக இருக்கிறது; மழை வரும்’

தமிழ் அம்முதலாக யின் அர்த்தம்

அம்முதலாக

வினையடை

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மயக்கமாக; தலைச்சுற்றலோடு.

    ‘காலையிலிருந்தே தலை அம்முதலாக இருக்கிறது’