தமிழ் அரளைபெய் யின் அர்த்தம்

அரளைபெய்

வினைச்சொல்-பெய்ய, -பெய்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு புத்தி பேதலித்தல்.