தமிழ் அருட்பணியாளர் யின் அர்த்தம்

அருட்பணியாளர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு