தமிழ் அரைப் பைத்தியம் யின் அர்த்தம்

அரைப் பைத்தியம்

பெயர்ச்சொல்