தமிழ் அற்பாயுள் யின் அர்த்தம்

அற்பாயுள்

பெயர்ச்சொல்