தமிழ் அழுத்தம்திருத்தமாக யின் அர்த்தம்

அழுத்தம்திருத்தமாக

வினையடை

  • 1

    (பேச்சைக் குறிக்கும்போது) (சிறிதும் சந்தேகத்துக்கு இடம் இல்லாமல்) உறுதியோடு தெளிவாக.

    ‘அவர் அழுத்தம்திருத்தமாகப் பேசினார்’