தமிழ் அவயம்கா யின் அர்த்தம்

அவயம்கா

வினைச்சொல்-காக்க, -காத்து

வட்டார வழக்கு