தமிழ் அவயம்கா யின் அர்த்தம்

அவயம்கா

வினைச்சொல்

வட்டார வழக்கு