தமிழ் ஆக்காண்டி யின் அர்த்தம்

ஆக்காண்டி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஆள்காட்டிப் பறவை.