தமிழ் ஆங்காங்கு யின் அர்த்தம்

ஆங்காங்கு

வினையடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அங்கங்கே.

    ‘கடற்கரையின் மணல் பரப்பில் ஆங்காங்கே மீனவர் வலைகளும் படகுகளும் தெரிந்தன’