தமிழ் ஆசிர்வதி யின் அர்த்தம்

ஆசிர்வதி

வினைச்சொல்ஆசிர்வதிக்க, ஆசிர்வதித்து