தமிழ் ஆட்டிவை யின் அர்த்தம்

ஆட்டிவை

வினைச்சொல்-வைக்க, -வைத்து