தமிழ் ஆன்மசுத்தி யின் அர்த்தம்

ஆன்மசுத்தி

பெயர்ச்சொல்