தமிழ் ஆயுசு யின் அர்த்தம்

ஆயுசு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு