இங்கனம்-க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : இங்கனம்1இங்கனம்2

இங்கனம்1

வினையடை

உயர் வழக்கு

இங்கனம்-க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : இங்கனம்1இங்கனம்2

இங்கனம்2

இடைச்சொல்