தமிழ் இங்கனம் யின் அர்த்தம்

இங்கனம்

வினையடை

உயர் வழக்கு

தமிழ் இங்கனம் யின் அர்த்தம்

இங்கனம்

இடைச்சொல்