தமிழ் இங்கிப் புட்டி யின் அர்த்தம்

இங்கிப் புட்டி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு