தமிழ் இட்டுச்செல் யின் அர்த்தம்

இட்டுச்செல்

வினைச்சொல்-செல்ல, -சென்று

  • 1

    (ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அல்லது மற்றொரு நிலைக்கு) கொண்டுபோதல்.

    ‘குறுகலான காட்டுப் பாதை ஒரு மண்டபத்துக்கு இட்டுச்சென்றது’
    ‘இந்தியாவை வறுமை இல்லாத இருபத்தியோராவது நூற்றாண்டுக்கு இட்டுச்செல்வோம்’