தமிழ் இனவரைவியல் யின் அர்த்தம்

இனவரைவியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மனிதர்களின் வெவ்வேறு இனங்கள், பண்பாடுகள் பற்றி விவரிக்கும் துறை.