தமிழ் இயக்கவியல் யின் அர்த்தம்

இயக்கவியல்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    இயக்கத்தைப் பற்றியும் அதற்குக் காரணமான விசைகளைப் பற்றியும் விவரிக்கும் இயற்பியல் பிரிவு.