தமிழ் இரட்டைப்பிறவி யின் அர்த்தம்

இரட்டைப்பிறவி

பெயர்ச்சொல்