தமிழ் இரட்டை யின் அர்த்தம்

இரட்டை

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  ஒரே மாதிரியான அல்லது ஒரே வகையான பொருள்களில் இரண்டு, ஒன்றாகப் பொருந்தியிருப்பது.

  ‘இரட்டைப் பழம்’

 • 2

  ஒரே மாதிரியான இரண்டு இணையாக இருப்பது; ஜோடி.

  ‘இரட்டைப் பின்னல்’
  ‘இரட்டை நாயனம்’
  ‘இரட்டை மாட்டு வண்டி’

 • 3

  இரண்டு.

  ‘இரட்டைச் சம்பளம்’
  ‘இந்திய வீரர் அற்புதமாக ஆடி இரட்டைச் சதம் அடித்தார்’

 • 4

  (‘மடித்தல்’ என்னும் வினையோடு வரும்போது) இரண்டு.

  ‘வேட்டியை இரட்டையாக மடித்துக் காயப் போடு’

 • 5

  இரட்டிப்பு.

  ‘இரட்டை வேலை செய்ய வேண்டாம்’