தமிழ் இரணைக் குழந்தை யின் அர்த்தம்

இரணைக் குழந்தை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இரட்டைப் பிள்ளை; இரட்டையர்.

    ‘என் தங்கைக்கு இரணைக் குழந்தை பிறந்துள்ளது’