தமிழ் இருண்ட யின் அர்த்தம்

இருண்ட

பெயரடை

  • 1

    இருள் நிறைந்த.

    ‘இருண்ட காடு’