தமிழ் இருபாலினர் யின் அர்த்தம்

இருபாலினர்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு