தமிழ் இறுதித் தீர்ப்பு யின் அர்த்தம்

இறுதித் தீர்ப்பு

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு