தமிழ் இல்லாள் யின் அர்த்தம்

இல்லாள்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மனைவி.