தமிழ் இலேகியம் யின் அர்த்தம்

இலேகியம்

பெயர்ச்சொல்