தமிழ் இவர் யின் அர்த்தம்

இவர்

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    உயர்திணைப் படர்க்கையில் அருகில் இருக்கும் ஆணையோ பெண்ணையோ மரியாதையுடன் சுட்டும் பிரதிப்பெயர்.