தமிழ் ஈமக் கடன் யின் அர்த்தம்

ஈமக் கடன்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு