தமிழ் உட்பிரிவு யின் அர்த்தம்

உட்பிரிவு

பெயர்ச்சொல்-ஆக

  • 1

    (பகுக்கப்பட்ட ஒரு பெரும் பிரிவின்) சிறு பிரிவு.

    ‘இந்தச் சட்டத்தின் மூன்றாவது பிரிவின் நான்காவது உட்பிரிவில் கூறப்பட்டுள்ளவை மிக முக்கியமானவை’
    ‘பாலூட்டிகளுள் பல உட்பிரிவுகள் உள்ளன’
    ‘இந்த நிகழ்ச்சியை நாடகத்தின் உட்பிரிவாக அமைக்கலாம்’