தமிழ் உணர்ச்சிவயப்படு யின் அர்த்தம்

உணர்ச்சிவயப்படு

வினைச்சொல்-பட, -பட்டு