தமிழ் உத்திரம் யின் அர்த்தம்

உத்திரம்

பெயர்ச்சொல்