தமிழ் உபகாரச் சம்பளம் யின் அர்த்தம்

உபகாரச் சம்பளம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு