உப்பு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

உப்பு1உப்பு2

உப்பு1

வினைச்சொல்உப்ப, உப்பி

 • 1

  ஊதிப் பெருத்தல்.

  ‘எண்ணெயில் போட்டதும் பூரி உப்பியது’
  ‘ஏதோ ஒரு வியாதியால் அவருக்கு வயிறு உப்பியிருக்கிறது’

 • 2

  வீங்குதல்.

  ‘அழுது உப்பிய கண்களுடன் வந்தாள்’

உப்பு -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

உப்பு1உப்பு2

உப்பு2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (கடல் நீரைக் காய்ச்சியோ நிலத்திலிருந்து வெட்டியோ எடுக்கப்படும்) கைப்புச் சுவையுடையதும் உணவிற்குப் பயன்படுவதுமான வெள்ளை நிறப் படிகப் பொருள்.

 • 2

  உப்பின் சுவை; கைப்பு.

  ‘இந்தத் தண்ணீரைக் குடிக்க முடியவில்லை; ஒரே உப்பு!’

 • 3

  வேதியியல்
  அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து ஏற்படும் மாற்றத்தால் கிடைக்கும் படிக வடிவப் பொருள்.