தமிழ் உயர்வு மனப்பான்மை யின் அர்த்தம்

உயர்வு மனப்பான்மை

பெயர்ச்சொல்

உளவியல்
  • 1

    உளவியல்
    மற்றவர்களைவிடத் தான் எல்லா வகையிலும் உயர்வு என்ற மனப்போக்கு.